Call Center:

+381 11 31 65 191

Jezik:

 

Elita Cop tim

Elita Cop

Elita Cop tim

Kompanija „ ELITA- COP“d.o.o. trenutno ima 350 zaposlenih. Menadžment kompanije sa timom stručnjaka i obučenim radnicima svih potrebnih profila, pruža podršku i razvija inovativna rešenja, u obavljanju sklopljenih poslova, sa ciljem što bržeg, kvalitetnijeg, i savremenijeg odgovora na zahteve klijenata. Takođe, pronalazi ekonomična rešenja koja su u skladu sa ekološkim normama. 
Ovakav pristup poslovanju kroz zajednički dijalog između klijenata i „ ELITA- COP”d.o.o., doprineo je da kompanija beleži i na dalje postiže rezultate najvišeg kvaliteta. 
Tim sa dugogodišnjim iskustvom, kao i projekti koji su iza nas, stvorili su sliku o „ ELITA- COP”d.o.o. kao pouzdanom partneru.

VLASNIK I DIREKTOR
Vese Romić, direktor

 

SEKTOR ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Sektor je sastavljen od tri operativne jedinice – tehničke pripreme, jedinice za rušenje građevinskih objekata i jedinice za izgradnju objekata (niskogradnja i visokogradnja) . Tim sektora za izvođenje radova čine licencirani inženjeri građevine, arhitekture, geodezije, mašinstva, elektrotehnike, lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu, građevinski tehničari, i ostala kvalifikovana radna snaga (rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila, zidari, tesari, armirači, pomoćni građevinski radnici). Obavljaju izvođenje radova u oblasti rušenja, kao i u oblasti zemljanih radova i radova niskogradnje, visokogradnje, izgradnju hala, magacina i poslovnih objekata. 

SEKTOR ZA PROIZVODNJU

Sektor je sastavljen od tri operativne jedinice – proizvodnja betona i separacija šljunka, reciklaža i laboratorija. Tim sektora za proizvodnju betona i separaciju šljunka čine licencirani inženjeri geologije, mašinske i elektro struke, laborant i ostala kvalifikovana radna snaga (električari, mašinisti, rukovaoci građevinskim mašinama, bravari, operateri, vozači mešalica za beton, pomoćni radnici). Prisustvo tehnologa za spravljanje betona je stalno. Fabrika raspolaže novom laboratorijom CONTROLS koja je pod patronatom IMS – a. Standardi koje koristi u svom rada su ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. 

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Sektor je sastavljen od dve operativne jedinice – jedinice za finansijske poslove i jedinice za opšte, kadrovske i pravne poslove. Tim sektora za zajedničke poslove čine diplomirani ekonomisti – računovođe, kao i diplomirani pravnici. Sektor se bavi praćenjem ugovorenih projekata, evidentiranjem ulaznih i izlaznih faktura, kontaktom sa kupcima i dobavljačima, obradom podataka vezahih za proizvodnju betona i separaciju šljunka, kao i sve poslove koji se tiču kadrovskih pitanja. 

SEKTOR ZA GRAĐEVINSKU MEHANIZACIJU, TRANSPORT I ODRŽAVANJE

Sektor je sastavljen od tri operativne jedinice – jedinica za građevinsku mehanizaciju, jedinica za transport i jedinica za održavanje. Tim sektora čine diplomirani mašinski i saobraćajni inženjeri, rukovaoci građevinskim mašinama, dizaličari kranisti, dizaličari autodizalica, vozači teretnih motornih vozila, automešalica za beton, autopumpi za beton, mehaničari, bravari, električari.